กราฟแสดงจำนวนหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการรับรองจาก แต่ละวิทยาลัยชุมชน